Loading

Regulamin

Regulamin

 1. Organizatorem szkolenia jest firma Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech Skrzyszewscy S.C.
 2. Szkolenie odbywa się w formie wykładu teoretycznego i warsztatu praktycznego w sali wykładowej i gabinecie
 3. Uczestnikiem kursu może zostać każda osoba, która wyrazi drogą mailową, telefoniczną lub w inny przyjęty zwyczajowo sposób chęć uczestniczenia w szkoleniu.
 4. Warunkiem zagwarantowania rezerwacji miejsca jest rejestracja na stronie www.ergodental.pl oraz dokonanie płatności za kurs w ciągu do 3 dni od daty rejestracji.
 5. Uczestnik zgłaszający się na kurs, akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie.
 6. Uczestnik winien podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu / zaświadczenia.
 7. Jeżeli uczestnik nie może uczestniczyć w szkoleniu z przyczyn losowych a wcześniej powiadomi organizatora (co najmniej na 5 dni przed szkoleniem). Kwota wpłaty może zostać przeniesiona na ten sam kurs w innym terminie.
 8. W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 30 dni zwracana jest kwota 50 % opłaty za szkolenie.
 9. W razie rezygnacji ze szkolenia uczestnik powinien przesłać maila na adres info@ergodental.pl zawierającego imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę i datę szkolenia.
 10. Uczestnik, który zapłacił za kurs i odwołał swój udział z wyprzedzeniem większym niż 7 dni, od terminu kursu zostanie zwrócone 100 % wpłaconej kwoty, pomniejszone o opłatę manipulacyjną 200 zł
 11. Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania się szkolenia, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.
 12. Organizator zapewnia przebieg kursu zgodny z opublikowanym na stronie www.ergodental.pl programem.
 13. W związku z zakresem praktycznym szkolenia uczestnik akceptuje regulamin, wyraża zgodę na aktywny udział w części praktycznej (badanie pacjenta, komplet zdjęć foto, rejestracja z użycie DFA, rejestracja łukiem twarzowym, rejestracja CR- Deprogramator Koisa, Lucia Jig, rękoczyn Dawsona)
 14. Organizator z przyczyn niezależnych od niego może odwołać kurs. W takim przypadku organizator zobowiązuje się do zwrotu całości wpłaconej przez uczestnika kwoty.
 15. Organizator nie pośredniczy przy załatwianiu noclegów dla Uczestników. Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują i opłacają ewentualne noclegi.
 16. Organizator zapewnia wyżywienie w postaci lunchu oraz zapewnia kawę, herbatę i wodę podczas przerw kawowych.
 17. Uczestnik szkolenia może złożyć reklamację na adres mailowy info@ergodental.pl w terminie do 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja powinna zawierać : – dane kontaktowe osoby reklamującej (nazwa firmy, imię , nazwisko, telefon, adres mailowy) termin szkolenia, powód reklamacji, uzasadnienie. Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w przeciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
 18. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech Skrzyszewscy S.C. moich danych osobowych w postaci imienia , nazwiska i adresu do korespondencji w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech Skrzyszewscy S.C. za pomocą wiadomości: listownych, mailowych, telefonicznych, sms.
 19. Regulamin wchodzi w życie 01.10.2019 r.